Estic convençuda de que Rocafort ha de recuperar els valors que sempre l’han fet distint d’altres pobles: la gràcia i l’amabilitat del seu traçat urbà, la proximitat dels serveis, i la tipologia del seu casc antic i de les seues zones residencials.

I ahí ens hem de trobar tots, en la tasca comuna de fer de Rocafort una prolongació de la nostra casa, un espai per a la convivència, el diàleg, l’oci i la cultura.

Participar en este nou projecte és aportar la voluntat de tots per la reconstrucció i l’enfortiment del poble en el qual sempre hem cregut i que, indubtablement per a nosaltres, mereix l’entusiasme i la responsabilitat amb la qual hi estem treballant.

Aquest decàleg d’actuacions immediates és un compromís ferm com alcaldessa que portaré endavant durant les primeres setmanes de govern: 

  1. Acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre l’aplicació de l’augment del 53% de l’ IBI en l’any 2004, que, com hem denunciat moltes voltes, va ser cobrat il.legalment. En el Pressupost municipal del 2008 es consignarà una partida per fer efectiva la devolució.
  2. Encetar una auditoria que ens permeta a tots de conéixer la situació econòmica real de l’Ajuntament, per tal d’iniciar una política de control de les despeses i d’aprofitament dels recursos
  3. Renunciar a l’ús de la Visa Oro, de manera que les despeses de l’Alcaldia no tinguen mai una consideració privada i que es justifiquen correctament, evitant així qualsevol despesa opaca davant els ciutadans.
  4. Dotar l’Oficina Tècnica Municipal de tècnics de provada capacitat i de mèrit acreditat, per tal d’assegurar l’aplicació integral del PGOU; la qual cosa repercutirà de forma especial en les llicències d’enderrocament i d’obres del casc antic, perquè es tracta d’una zona protegida genèricament en la seua tipologia urbana i mediambiental.
  5. Iniciar els estudis previs que facen possible la incorporació al patrimoni municipal d’alguns dels edificis protegits del poble, com ara la Casa del Molí, perquè puguen destinar-se a usos públics.
  6. Destinar tots els ingressos corresponents a cessions de l’aprofitament urbanístic per a la promoció de vivendes socials. No s’aprovarà cap desenvolupament urbanístic que no contemple, com a mínim, el 25% de l’edificabilitat residencial prevista per l’ordenació urbanística, a vivendes protegides, les quals, preferentment, aniran dirigides a la gent més jove.
  7. Constituir immediatament el Consell Escolar Municipal perquè conega de primera mà el meu compromís de consultar-lo abans de que es prenga qualsevol decissió que afecte l’Educació a Rocafort, i del nostre interés perquè el Consell siga un instrument eficaç per a promoure iniciatives de caràcter educatiu i cultural. El col.legi públic Sant Sebastià comptarà amb un programa de millores urgents dels servicis educatius i dels seus equipaments, perquè s’assegure la màxima qüalitat i el seu aprofitament en benefici de la seua comunitat educativa.
  8. Entregar el nostre esforç per conseguir un poble net, i sense contaminació acustica ni mediambiental. Actuarem immediatament en la recuperació i millora dels parcs i dels espais públics a l’aire lliure.
  9. Exigir l’ampliació del Centre de Salut i la millora dels seus recursos assitencials com correspon a un servei sanitari públic dirigit a un municipi de més de 6.000 habitants.
  10. Transmetre a tots els treballadors municipals la meua confiança i el meu compromís de respectar estrictament els seus drets laborals, i de reconéixer el valor de la seua capacitat i del seu treball com servidors públics per a un nou projecte ciutadà.

Crec de tot cor que governar en democràcia és construir tots junts -ciutadans i govern- una realitat  basada en la confiança i en el respecte, compartint un projecte que aferme responsablement el present i que garantisca en les millors condicions possibles el futur de qui ens succeïran.